Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy- & Gegevensverklaring

(laatst gewijzigd op 21 mei 2018)

Bavago BVBA (Handelslei 224, 2980 Zoersel, België) (hierna ‘Bavago’ genoemd) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen. Deze Privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Het is raadzaam deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van de website www.vangorpprojects.be en de diensten van Bavago, aanvaardt u deze Privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u van onze diensten wenst gebruik te maken, worden we ertoe gebracht om verschillende gegevens te verzamelen:
 • persoonsgegevens om u te identificeren: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
 • gegevens die tijdens te opmeting bij u thuis werden verzameld: afmetingen, of uw huis langer dan 10 jaar bewoond is, en (indien van toepassing) beeldmateriaal zoals foto’s die ter verduidelijking van de situatie ter plekke genomen werden
 • andere relevante gegevens die u ons toestuurt: een BTW-nummer (indien van toepassing), documenten, foto’s, bestanden, etc.
 • beeldmateriaal, zoals foto’s, dat voor publiciteit zal worden gebruikt
 • gegevens over hoe u ons heeft gevonden, voor statistisch onderzoek

Hoe worden deze gegevens verzameld?

De meeste gegevens krijgen we rechtstreeks van u: wanneer u met ons contact opneemt, of van onze diensten gebruik wilt maken, verstrekt u ons bijvoorbeeld met uw persoonsgegevens. Ook de gegevens tijdens een opmeting, of voor statistisch onderzoek, wordt door u verstrekt.
Het is mogelijk dat na de installatie en aflevering van een product, we u contacteren om een fotograaf beeldmateriaal van dit afgewerkt product te laten maken. Deze foto’s kunnen dan in publiciteitscampagnes en promotiematerialen gebruikt worden. Deze foto’s worden enkel na uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming genomen en gepubliceerd.
Af en toe krijgen we ook gegevens van externe gegevensverzamelaars:
 • onze leveranciers: uw persoonsgegevens wanneer u hen dit vraagt en/of gebruik maakt van hun website of online platform.
 • sociaal netwerk van derden (bv. Facebook): alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel en dat door dat sociale netwerk met ons gedeeld mogen worden (meer informatie hierover vindt u op de website van dat sociale netwerk)
We verzamelen enkele gegevens wanneer u de website gebruikt – we maken alleen gebruik van functionele cookies.

Waarom worden deze gegevens verzameld en hoe worden ze gebruikt?

De gegevens worden enkel verzameld en gebruikt voor alle of enkele van de volgende doelen:
 • algemene administratieve doeleinden, zoals klantenbeheer en –opvolging, het opstellen van werkplanning, het beheer van betwistingen, …
 • het uitvoeren van een door u gegeven opdracht, zoals het opstellen van een offerte
 • marketingdoeleinden, zoals publiciteit (optioneel)

De basis voor verwerking gebeurt enkel door de noodzaak voor de uitvoering van precontractuele acties en/of een afgesloten overeenkomst, een wettelijke verplichting of vereiste, of met uw ondubbelzinnige toestemming.
Bavago gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen.

Hoe worden de gegevens bewaard? Waar en hoelang?

De verzamelde gegevens worden op servers opgeslagen. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Bavago toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De servers van de website gebruiken servers van effix.be, die in Waregem, België zijn opgesteld.
Bavago heeft ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Enkel werknemers hebben directe toegang tot de gegevens, volgens een ‘need-to-know’- basis.
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie gedurende een redelijke periode van maximum 10 jaar kunnen bijhouden. Afhankelijk van de situatie, of indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn, kan de veilige verwijdering van uw gegevens sneller gebeuren.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Afhankelijk van het doel en de noodzaak van de verwerking, kunnen de persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt aan de volgende ontvangers:
 • leveranciers, bijvoorbeeld wanneer een interventie gepland wordt
 • onze directe partners voor algemene administratieve doeleinden
 • dienstverleners voor specifieke marketingdoeleinden, enkel met uw ondubbelzinnige toestemming
 • wettelijke vereisten: uw persoonsgegevens kunnen openbaar gemaakt worden als dit wettelijk wordt verplicht of als te goeder trouw geoordeeld wordt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht om gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Bavago geen gevolg geven aan uw aanvraag.
U heeft het recht Bavago te vragen dat we u meedelen of we uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag ook vragen deze gegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt.
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Bavago verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken.
U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Bavago uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kan u hiervoor contact opnemen?

Bavago treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via:

Telefoon op: +32 0(3) 384 06 00
E-mail naar: info@vangorpprojects.be
Brief naar: Bavago BVBA, Handelslei 224, 2980 Zoersel
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Door deze privacyverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Bavago uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.